Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hendrickx Percussion te Sint Odiliënberg.

Download Voorwaarden
 

Artikel 1: Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, mondelinge en/of schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin des woords, welke op de website www.hendrickxpercussion.nl en door Hendrickx Percussion worden aangeboden.

1.2 De website www.hendrickxpercussion.nl is eigendom van Hendrickx Percussion., gevestigd en kantoorhoudende aan de Leropperweg 4 6077 NX te Sint Odiliënberg, dossiernummer Kamer van Koophandel: 12057160.

1.3 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het doen van een bestelling, het accepteren van een aanbieding of offerte in de ruimste zin des woords met Hendrickx Percussion te Sint Odiliënberg.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Hendrickx Percussion gelden ook ten behoeve van eventueel door Hendrickx Percussion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website Hendrickx Percussion dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan.

1.6 De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij beide partijen vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

1.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. En zullen klant en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

1.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden op de website www.hendrickxpurcussion.nl en voor Hendrickx Percussion te wijzigen.
 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bevestigd, en zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Hendrickx Percussion uw bestelling heeft geaccepteerd. Hendrickx Percussion heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

2.3 Een overeenkomst die tot stand komt door de bij de klant verstrekte opdracht per email is Hendrickx Percussion geaccepteerd nadat een bevestiging is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat bij het gebruik maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra de orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van de website www.hendrickxpercussion.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.

2.4 Indien de klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtnemer gerechtigd om de kosten bij de klant in rekening te brengen.

2.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt opdrachtnemer slechts indien de klant deze aanvullingen en/of wijzigingen binnen 1 dag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen aan opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, offertes en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 3: Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven op de website, in de aanbieding, offerte of overeenkomst zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn in euro’s vermeldt. De prijzen zijn exclusief alle andere heffingen welke van overheidswege in Nederland en daarbuiten kunnen worden opgelegd.

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor zolang de voorraad strekt en voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 De klant dient het gehele verschuldigde bedrag (inclusief verzend- en administratiekosten) vooraf te betalen.
 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en rechten

4.1 De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor terzake van alle vorderingen die zij krachtens (tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit) een overeenkomst op klant heeft c.q. mocht verkrijgen.

4.2 Het risico (verlies of beschadiging e.d.) ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan opdrachtnemer zijn voor rekening van de klant en moeten franco geschieden.
 

Artikel 5: Levering en leveringstermijnen

5.1 Opdrachtnemer zal de bestellingen zo snel mogelijk afleveren. De genoemde leveringstermijnen zijn indicatief, en worden naar beste eer en geweten vastgesteld. De genoemde levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant, behoudens opzet of grove schuld, geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs van de klant niet kan worden verwacht dat de overeenkomst in stand blijft, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is dat door de klant is besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen per e-mail aan de klant worden gemeld.

5.3 Opdrachtnemer zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de leveringstermijnen.

5.4 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres in Nederland.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verkeerde adresgegevens en/of afleveradres.
 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Hendrickx Percussion te melden.

6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Hendrickx Percussion de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

6.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hendrickx Percussion te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Hendrickx Percussion terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Hendrickx Percussion is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Hendrickx Percussion, dan wel tussen Hendrickx Percussion en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hendrickx Percussion.
 

Artikel 8. Diversen

8.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Hendrickx Percussion deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

8.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hendrickx Percussion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Hendrickx Percussion vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

8.3 Hendrickx Percussion mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

8.4 Onverminderd de overige aan Hendrickx Percussion toekomende rechten, heeft Hendrickx Percussion in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.